AFCN

Legislație

Actualizat 02.2023

ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale - forma sintetica pentru data 15.02.2023

 

Actualizat 03.11.2022

(la data de 03.11.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023")

ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

Extrase:

Art. 21

(1) Fondul Cultural Naţional este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuţii:

a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;
c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;
d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din distribuirea de servicii de programe de televiziune, prin retransmisie care conţin fonograme sau videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, respectiv din vânzarea sau închirierea unor asemenea fonograme;
e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);
f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri şi expoziţii pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepţia celor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a muzeelor şi galeriilor de artă;
g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;
h) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată sau în zona de protecţie a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz, cu excepţia activităţilor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din derularea de activităţi de bâlciuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi recreative şi distractive;
j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
l) cota prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
n) o cotă de 0,5% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;
o) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;
p) donaţii, legate sau alte liberalităţi;
q) sponsorizări;
r) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;
s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română - S.A.;
ş) alte venituri dobândite în condiţiile legii.
t) o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv pentru activităţile organizate în mediul online.

(2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt cele prevăzute la art. 3 şi următoarele din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor/veniturilor/ comisioanelor, după caz, realizate din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă.

(4) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.
(...)

Art. 22

(1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se reţin şi se varsă de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

(3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.

(5) În cazul în care obiectul/domeniul de activitate al unui operator economic intră sub incidenţa a două sau mai multor obligaţii de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuţia cu valoarea cea mai mare.

Art. 23

(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Naţional.

Art. 24

(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) constituiecontravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei.
(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NORME METODOLOGICE privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional

- actualizat 03.2023